Довідка про асоціацію

Карта Івано-Франківської області
ІФАФ створена 23.12.1990 року

Громадська спілка "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" (далі – Асоціація) є громадським об'єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" та іншого законодавства України.

Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів УАФ, УЄФА, ФІФА, Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів.

Асоціація визнає цілі та завдання УАФ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності документами зазначених організацій, приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених статутом УАФ для регіональних асоціацій футболу.

Асоціація є юридичною особою, наділена правами та обов'язками, які має юридична особа згідно з законодавством України.

Метою діяльності Асоціації є розвиток та популяризація футболу на території Івано-Франківської області, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.

Офіційне найменування Асоціації:
повне українською мовоюГромадська спілка "Івано-Франківська обласна асоціація футболу"
скорочене українською мовою"ІФАФ"
повне англійською мовоюNon-governmental union "Ivano-Frankivsk Region Football Association"
скорочене англійською мовою"IFAF"

Офіційною мовою Асоціації є українська. Офіційні документи Асоціації можуть видаватися українською та/або англійською мовами. У разі розбіжностей, український варіант має переважну силу.

Як член Української асоціації футболу, Асоціація: реалізує політику УАФ в сфері футболу та його розвитку на Території діяльності; бере участь в організації та проведенні на Території діяльності змагань з футболу, що проводяться чи визнаються УАФ відповідно до її регламентних документів та рішень; визнає компетенцію та юрисдикцію УАФ, підзвітна та підконтрольна УАФ в частині делегованих їй повноважень УАФ; визнає, дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами статуту УАФ, рішень, регламентних та нормативних документів УАФ; виконує накази, розпорядження, доручення та завдання органів управління і Адміністрації УАФ; погоджує з УАФ власні статутні та Регламентні документи, календарі змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності.

Як регіональна асоціація футболу, Асоціація: визнає та приймає на себе зобов'язання виконувати певні обов'язки та реалізовувати певні повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй УАФ, зокрема – ті, що делеговані їй УАФ на підставі відповідного договору про співпрацю, укладеного УАФ з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту; забезпечує відповідність Регламентних документів Асоціації аналогічним документам УАФ, що регулюють подібні відносини; звітує перед УАФ в порядку, за формами та в строки, встановлені уповноваженими органами УАФ, а також надає УАФ інформацію, регламентні, нормативні та інші документи стосовно своєї діяльності на окремі запити УАФ.

Як суб'єкт футболу, Асоціація: дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами Правил гри, статутів, регламентів, директив та рішень УАФ, УЄФА та ФІФА, дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами УАФ, УЄФА та ФІФА; визнає виключну компетенцію та юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя УАФ, УЄФА та ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі; організовує та проводить на Території діяльності змагання з футболу відповідно до регламентних документів та рішень УАФ, УЄФА, ФІФА; виконує та забезпечує виконання всіма своїми членами дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя УАФ, УЄФА та ФІФА.

Управління Асоціацією здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів УАФ, УЄФА, ФІФА.

Органи управління Асоціації

Управління Асоціацією здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів УАФ, УЄФА, ФІФА.

Органи управління (керівні органи) Асоціації:

  • Конференція
  • Виконавчий комітет
  • Голова Асоціації

Органи, за допомогою яких Асоціація здійснює свою діяльність:

  • Адміністрація Асоціації
  • Постійні комітети Асоціації
  • Ревізійна комісія
  • Органи здійснення футбольного правосуддя