Обласна федерація

Карта Івано-Франківської областіІФФФ створена 23.12.1990 року

Громадська спілка "Івано-Франківська обласна федерація футболу" є громадським об'єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" та іншого законодавства України.

Правовою основою діяльності Федерації є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів ФФУ, УЄФА, ФІФА, Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Федерацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів.

Федерація визнає цілі та завдання ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності документами зазначених організацій, приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених статутом ФФУ для регіональних федерацій футболу.

Федерація є юридичною особою, наділена правами та обов'язками, які має юридична особа згідно з законодавством України.

Метою діяльності Федерації є розвиток та популяризація футболу на території Івано-Франківської області, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.

Офіційне найменування Федерації:

повне українською мовою – Громадська спілка "Івано-Франківська обласна федерація футболу";

скорочене українською мовою – "Івано-Франківська обласна федерація футболу" або "ІФФФ";

повне англійською мовою – Non-governmental union "Ivano-Frankivsk Region Football Federation";

скорочене англійською мовою – "Ivano-Frankivsk Region Football Federation" or "IFFF".

Офіційною мовою Федерації є українська. Офіційні документи Федерації можуть видаватися українською та/або англійською мовами. У разі розбіжностей, український варіант має переважну силу.

Як член Федерації футболу України, Федерація: реалізує політику ФФУ в сфері футболу та його розвитку на Території діяльності; бере участь в організації та проведенні на Території діяльності змагань з футболу, що проводяться чи визнаються ФФУ відповідно до її регламентних документів та рішень; визнає компетенцію та юрисдикцію ФФУ, підзвітна та підконтрольна ФФУ в частині делегованих їй повноважень ФФУ; визнає, дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами статуту ФФУ, рішень, регламентних та нормативних документів ФФУ; виконує накази, розпорядження, доручення та завдання органів управління і Адміністрації ФФУ; погоджує з ФФУ власні статутні та Регламентні документи, календарі змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності.

Як регіональна федерація футболу, Федерація: визнає та приймає на себе зобов'язання виконувати певні обов'язки та реалізовувати певні повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй ФФУ, зокрема – ті, що делеговані їй ФФУ на підставі відповідного договору про співпрацю, укладеного ФФУ з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту; забезпечує відповідність Регламентних документів Федерації аналогічним документам ФФУ, що регулюють подібні відносини; звітує перед ФФУ в порядку, за формами та в строки, встановлені уповноваженими органами ФФУ, а також надає ФФУ інформацію, регламентні, нормативні та інші документи стосовно своєї діяльності на окремі запити ФФУ.

Як суб'єкт футболу, Федерація: дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами Правил гри, статутів, регламентів, директив та рішень ФФУ, УЄФА та ФІФА, дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА; визнає виключну компетенцію та юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, УЄФА та ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі; організовує та проводить на Території діяльності змагання з футболу відповідно до регламентних документів та рішень ФФУ, УЄФА, ФІФА; виконує та забезпечує виконання всіма своїми членами дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, УЄФА та ФІФА.

Управління Федерацією здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА.

Органи управління Федерації

Управління Федерацією здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА.

Органи управління (керівні органи) Федерації:

  • Конференція
  • Виконавчий комітет
  • Голова Федерації

Органи, за допомогою яких Федерація здійснює свою діяльність:

  • Адміністрація Федерації
  • Постійні комітети Федерації
  • Ревізійна комісія
  • Органи здійснення футбольного правосуддя